Privacyverklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt DB Pictures persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat DB Pictures inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
DB Pictures zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
DB Pictures
Meindert Hobbemastraat 56
1318 LC  Almere
www.dbpictures.nl
info@dbpictures.nl
KvK: 65211634

Persoonsgegevens die worden verwerkt
DB Pictures verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– achternaam
– voornamen
– geslacht
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– domeinnaam
– reden contact

Verwerkingsgrond
DB Pictures verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
– de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die DB Pictures  met betrokkene heeft gesloten;
– DB Pictures een wettelijke verplichting dient na te komen;
– Een gerechtvaardigd belang van DB Pictures, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van DB Pictures aan betrokkene;

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
– facturatie;
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
– informatie over wijzigen producten en diensten;
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
– telefonisch contact, e-mailcontact;
– uitvoering wettelijke verplichtingen;

Delen van persoonsgegevens met derden
DB Pictures verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DB Pictures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
DB Pictures zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: DB Pictures houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 1 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
– Telefonisch contact: 1 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten:1 jaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van DB Pictures of door middel van telefoon (036-5377334) of e-mail (info@dbpictures.nl). DB Pictures zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
DB Pictures gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door DB Pictures vastgelegde persoonsgegevens
DB Pictures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DB Pictures. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal DB Pictures onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. DB Pictures meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt DB Pictures onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met DB Pictures via info@dbpictures.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van DB Pictures schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Download de Privacyverklaring 2018

© DB Pictures, mei 2018

© DB Pictures I Meindert Hobbemastraat 56 - 1318 LC - Almere I 06-52080470 - 036-5377334 | KvK 65211634 | BTW NL001364943B54

DB Pictures is aangesloten bij de beroepsvereniging DuPho.
Op alle rechtsbetrekkingen van DB Pictures zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.
De Algemene Voorwaarden kunt u
hier downloaden.

Privacyverklaring